Willekeurig programmapunt

Wonen:

Betaalbaar wonen in Zemst

We verhuren kleine, gemeubelde, eengezinswoningen aan een normale prijs. Zo krijgen jonge gezinnen de kans om hun leven eerst wat op te bouwen voor ze kopen. Kopen ze uiteindelijk een woning in onze gemeente, dan geven we hen een deel van wat ze aan huur betaalden terug. Op deze manier geven we jonge Zemstenaren de mogelijkheid om aan gunstige condities in Zemst te wonen...

Meer weten

Wonen:

Gemeentelijke renovatiepremie

We werken een gemeentelijke renovatiepremie uit gericht op jonge Zemstenaren. In onze gemeente moeten we vandaag inzetten op verbouwen en niet op vol bouwen. Onze open ruimte staat hoe langer hoe meer onder druk, met onze gemeentelijke renovatiepremie willen we het renoveren verder aanmoedigen. Binnen deze renovatiepremie hebben we ook oog voor het renoveren van gevels. Op deze manier maken we meteen ook het straatbeeld aangenamer....

Meer weten

Wonen:

Leegstand

Leegstand en verkrotting pakken we streng aan. Hinderlijke vastgoedspeculatie bestrijden we met gemeentelijke belastingen, zoals een belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen. Zo moedigen we eigenaren aan om hun woning te verbeteren en op de markt te brengen. De inkomsten van deze belastingen gaan naar de gemeentelijke renovatiepremie....

Meer weten

Wonen:

Sociale woningen

We voorzien meer sociale woningen en sociale kavels. Het Grond – en Pandendecreet voorziet dat er in Zemst tegen 2020, naast de op stapel staande projecten, een 80 tal huurwoningen moeten bijkomen. Wij opteren hier voor kleinschaligheid en spreiding. Ook hier gaat onze voorkeur uit naar het renoveren van woningen in plaats van verder de open ruimte aansnijden....

Meer weten

Wonen:

Kwaliteit op de private huurmarkt

We verbeteren de kwaliteit op de private huurmarkt. We informeren eigenaars en verhuurders over de minimale woningkwaliteitsnormen die vastliggen in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om normen inzake veiligheid en gezondheid, minimaal comfort, energiezuinigheid en toegankelijkheid. Een woning die niet aan de minimale normen voldoet mag niet verhuurd worden. Via een positieve aanpak informeren we onze inwoners over de premies waarop zij een beroep kunnen doen om de kwaliteit van hun woning te verbeteren en van de woning die ze verhuren....

Meer weten

Energie:

Samenaankoop

De samenaankopen voor energie die we organiseren doet de energiefactuur voor duizenden gezinnen dalen. Doordat veel mensen tegelijk een contract afsluiten, zijn de energieleveranciers bereid hun prijzen omlaag te halen. Hetzelfde principe doet de prijs van isolatie dalen. Wij willen dit vanuit de gemeente ook organiseren voor onze talrijke verenigingen....

Meer weten

Energie:

Duurzaamheidsplan

Als gemeente moeten wij het goede voorbeeld geven. Voor alle Zemstse openbare gebouwen willen wij een duurzaamheidsplan opstellen. Bedoeling ivan dit plan is om in de komende legislatuur alle Zemstse openbare gebouwen zo passief mogelijk te maken. ...

Meer weten

Energie:

Energiesnoeiers

Energiesnoeiers zijn kortgeschoolden en langdurig werklozen die via de sociale economie worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze mensen, die vroeger weinig kansen op de arbeidsmarkt kregen, vinden zo een nieuwe zinvolle job en besparen energie. Alle Zemstenaren moeten de mogelijkheid krijgen om beroep te doen op deze energiesnoeiers, natuurlijk met de nodige aandacht voor de maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen....

Meer weten

Energie:

Zemstse daken

Samen met Vlaams minister Freya Van Den Bossche dienen we ervoor te zorgen dat Zemst massaal daken gaat isoleren. Wij streven ernaar om elke dak in Zemst te isoleren. We ondersteunen dit met maximale informatie, samenaankopen (eventueel via de buurtcomités) en indien nodig premies....

Meer weten

Veiligheid:

Politiecafés

Politiecafés brengen burgers en politie samen. Mensen komen, per deelgemeente, jaarlijks in een informele sfeer samen om in kleine groepjes van gedachten te wisselen met de politie. Het gesprek resulteert in duidelijke afspraken. Het gaat niet om geïmproviseerde gespreksavonden : de politiecafés worden grondig voorbereid en begeleid. Het is goed dat burgers en politie elkaar beter leren kennen, je kunt maar vertrouwen hebben in mensen die je kent....

Meer weten

Veiligheid:

Nummerplaatdetectiesysteem

Wij zijn voor een uitbreiding en aansluiting op het bestaande nummerplaatdetectiesysteem zoals we vandaag in Mechelen kennen. Ook voor onze gemeente kan dit systeem een doelgericht middel zijn tegen rondtrekkende inbrekersbendes. ...

Meer weten

Veiligheid:

Bewakingscamera's

Bewakingscamera’s kunnen doelgericht worden ingezet op plaatsen met een reëel veiligheidsrisico. Vooraleer we deze camera’s plaatsen op openbare plaatsen dienen we goed de voor – en de nadelen af te wegen. Het kan wel niet zijn dat buurten die zich een camera kunnen permitteren er een krijgen, terwijl plaatsen die er een nodig hebben er geen krijgen....

Meer weten

Veiligheid:

Verlichtingsplan

Heel wat plaatsen waarop mensen zich ’s nachts onveilig voelen, zijn niet goed verlicht. Daarom maken we er een prioriteit van om goede verlichting te voorzien, zeker op plaatsen die mensen als onveilig ervaren. Het verstandig verlichten van bepaalde plaatsen kadert in ons efficiënt en duurzaam verlichtingsplan voor de gemeente Zemst....

Meer weten

Veiligheid:

Nieuwe websites

In navolging van de gemeentelijke website, kan ook de website van onze politiezone Kastze een grondige restyling gebruiken. Via een nieuwe website en alle mogelijke recente toepassingen (apps, interactiviteit,…) dient onze politiezone ook digitaal zeer kort bij de burger te staan....

Meer weten

Veiligheid:

Buurtbemiddeling

We organiseren buurtbemiddeling. Buurtconflicten hebben een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit in een buurt. De meerderheid van deze conflicten zijn te wijten aan een gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners. Bij buurtbemiddeling leren conflicterende partijen met elkaar te communiceren en samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor hun problemen....

Meer weten

Veiligheid:

Politiekader

Het politiekader dient maximaal te worden ingevuld en indien nodig te worden uitgebreid zodanig dat we het blauw op straat kunnen maximaliseren. In onze gemeente heeft de politie naast een louter verbaliserende functie ook een opdracht om zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Hiervoor dienen we nodige middelen aan te wenden. ...

Meer weten

Netheid:

"Propere Gasten"

Nette dorpskernen zijn voor ons prioritair belang. Een uitbreiding van het sociaal tewerkstellingsproject “ Propere Gasten” zorgt enerzijds voor een nette dorpskern en anderzijds helpt het mensen aan het werk die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de slag geraken....

Meer weten

Netheid:

"Ik-doe-mijn-stoep"-dag

We organiseren een “Ik – doe – mijn – stoep” – dag. Voor elke straat waarvan de bewoners meedoen, voorzien we een kleine verrassing. De properste straat krijgt een prijs....

Meer weten

Netheid:

Schoolvergroting

Voor ons moet het afvalbeleid op een zo groot mogelijke schaal worden georganiseerd. Diverse studies hebben aangetoond dat schoolvergroting resulteert in goedkopere en efficiëntere operaties. Daarom zij wij voorstander van één grote afvalintercommunale voor onze regio. Wij kijken erop toe dat de Zemstenaar qua aanbod niet moet inboeten....

Meer weten

Netheid:

Containerpark

Het containerpark dient maximaal toegankelijk en duidelijk te zijn. Het aanbod aan containers moet rekening houden met de seizoenen (vb. meer containers voor snoeihout in het voorjaar). Een nieuw tarieficatiesysteem, op basis van het gewicht, moet worden onderzocht....

Meer weten

Netheid:

Vuilnisbakken en afvalcontainers

We investeren in voldoende vuilnisbakken en afvalcontainers. We beperken het risico op sluikstorten door waar mogelijk te kiezen voor ondergrondse afvalcontainers. We treden consequent op tegen sluikstorters....

Meer weten

Netheid:

Afvalplan

We breiden de sociale correcties op groot huisvuil ophalingen en op de restafvalzakken verder uit. Samen met de organisatoren van evenementen stellen we een afvalplan op, met de nodige aandacht voor preventie. ...

Meer weten

Mobiliteit:

Evaluatie en verbetering

We evalueren en verbeteren constant de kwaliteit van de bestaande voetgangersvoorzieningen ze waar nodig....

Meer weten

Mobiliteit:

Fietsennetwerk

We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een fietsennetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. We focussen ons op het beter en efficiënter verlichten van onze talrijke fietspaden. Heel concreet denken we in Eppegem aan een bijkomende fietsverbinding tussen de Brusselsesteenweg en de Zenneweg, gebruik makend van het jaagpad langs de Zenne. Al onze scholen en openbare gebouwen rusten we uit met voldoende, overdekte, fietsenstallingen. ...

Meer weten

Mobiliteit:

Kleuterfietsen

De politie organiseert een cursus kleuterfietsen, in nauwe samenwerking met scholen en ouders. Via de scholen organiseren we ook een voetgangersexamen . Met zo’n examen hebben scholen een middel in handen om te testen of leerlingen uit het vierde jaar erin slagen zonder kleerscheuren de straat over te steken....

Meer weten

Mobiliteit:

Herwaardering van de trage wegen

Waar mogelijk en realistisch herwaarderen we de trage wegen. We zoeken in samenspraak met de verschillende betrokkenen naar een realistische oplossing om trage wegen maximaal toegankelijk te maken. We stellen een meerjarenplan om deze wegen optimaal toegankelijk te maken....

Meer weten

Mobiliteit:

Uitleendienst voor fietsen

Via het sociaal huis of OCMW richten we een uitleendienst voor fietsen op voor wie er zelf geen kan kopen. We gaan na of een verdere samenwerking met Bike & Mail bijkomende fietsdiensten kan voorzien. (fietsherstelpunt, fietskoeriers,…)...

Meer weten

Mobiliteit:

Fietsstraten

We onderzoeken waar we verder zone 30 wensen in te voeren. In de straten waar de ruimte ontbreekt, richten we fietsstraten in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk....

Meer weten

Mobiliteit:

Signalisatie

We verbeteren de signalisatie naar bestaande parkings en breiden het aanbod uit, liefst aan de rand van de kern. Voor Eppegem denken we hierbij aan bijkomende parkeermogelijkheden aan het station en op het oude voetbalveld. Na de heraanleg van de doortocht van Elewijt evalueren we het aanbod parkeerplaatsen en zoeken indien nodig naar bijkomende oplossingen. Voor Hofstade mikken we op een betere signalisatie van de bestaande parking aan de Ossebeemden....

Meer weten

Mobiliteit:

Mindermobielencentrale en taxicheques

We voorzien genoeg parkeerplaatsen voor personen met een handicap en bundelen deze informatie. We zoeken bijkomende vrijwilligers voor de mindermobielencentrale of vullen deze dienst verder aan met taxicheques....

Meer weten

Natuur en Milieu:

Groen en ademruimte

Groen en ademruimte zijn een basisrecht. Daarom voorzien we op maximaal 10 minuten wandelen van ieders huis een park of bos....

Meer weten

Natuur en Milieu:

Waterzuivering

We blijven investeren in waterzuivering. Zeker in landelijk gebied willen we elke inwoner aansluiten op het rioleringsstelsel. Gezien de recente verplichting op het keuren van de afgekoppelde riolering wensen we dit voor onze gemeente te herorganiseren. We zorgen ervoor dat de eigenaars van een woning waar het rioleringsstelsel wordt gescheiden dit niet langer zelf hoeven te doen. Via een forfaitaire prijs naargelang de woning zorgt de gemeente voor het afkoppelen en het verkrijgen van het keuringsattest....

Meer weten

Natuur en Milieu:

Recht om te spelen

Sinds enkele jaren krijgen jeugddiensten en zelfs rechtbanken steeds meer klachten van buurtbewoners over lawaaierige kinderen. Daar gaan wij niet in mee, zolang het de spuigaten niet uitloopt hebben kinderen het recht om te spelen, zeker buiten!...

Meer weten

Natuur en Milieu:

Gemeentelijk speelbos

We zetten in op voldoende veilige en kwaliteitsvolle buitenspeelruimte voor kinderen. In elke deelgemeente voorzien we een gemeentelijk speelbos waar kinderen en jeugdverenigingen hun gangen kunnen gaan....

Meer weten

Natuur en Milieu:

Verlichtingsplan

In ons verlichtingsplan pakken we lichtvervuiling aan. We limiteren lichtreclame en voorzien aangepaste verlichtingsregimes. Rationeel omgaan met verlichting spaart ook energie. ...

Meer weten

Natuur en Milieu:

Erosiebestrijdingsplan

We maken een erosiebestrijdingsplan. Zo’n plan gaat het verlies van vruchtbare bodem tegen en ontlast riolen en grachten. Het Vlaams Gewest kent subsidies toe aan gemeenten voor de bestrijding van erosie op kleine schaal. Landbouwers stimuleren we om een beheersovereenkomst over erosiebestrijding af te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij....

Meer weten

Natuur en Milieu:

Landelijk karakter

Bij de herziening van ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zetten we zwaar in op het behouden van het landelijk karakter van onze gemeente. Voor Eppegem resulteert dit in het omvormen van het woonuitbreidingsgebied aan de Eikbosweg in landbouwzone zodanig dat we dit gebied vrijwaren van mogelijke bebouwing. ...

Meer weten

Leefomgeving:

Wijk- en buurtfeesten

We stimuleren wijk – en buurtfeesten. Organisatoren kunnen rekenen op ruime ondersteuning door het gemeentebestuur zowel op logistiek als financieel gebied....

Meer weten

Leefomgeving:

Wijkbudget

Aan buurtcomités stellen we een wijkbudget ter beschikking zodanig dat ze mee zeggenschap krijgen over het spenderen van een budget voor hun buurt. Buurtcomités kunnen namelijk veel meer dan een feestje organiseren. Zij weten wat het beste wat er nodig is voor hun buurt....

Meer weten

Leefomgeving:

Feestelijkheden

We leggen enkele feestelijkheden per jaar vast waarop de hele gemeente welkom is : Pleinpop en de Pinksterjaarmarkt zijn klassiekers, maar wij zien ruimte voor nieuwe initiatieven zoals een jaarlijkse babyborrel aan de speeltuin in het Blosos domein....

Meer weten

Leefomgeving:

Gemeentelijk ontmoetingscentrum

Een gemeentelijk ontmoetingscentrum biedt mensen die daar anders zelden de kans toe hebben de mogelijkheid met elkaar te praten: senioren, praatgroepen rond specifieke problemen, specifieke doelgroepen. Wij wensen hier vanuit de gemeente de nodige infrastructuur voor ter beschikking te stellen....

Meer weten

Leefomgeving:

Sociaal contact

We stimuleren sociaal contact tussen personen met en zonder handicap. We voorzien extra subsidies aan verenigingen die inspanningen doen om personen met een handicap bij hun activiteiten te betrekken....

Meer weten

Leefomgeving:

Interculturele ontmoetingen

We stimuleren interculturele ontmoetingen : in het jeugdwerk, in de sport, in de kunsten en in het welzijnswerk. We zien hier een actieve rol weggelegd voor de verschillende adviesraden....

Meer weten

Leefomgeving:

Gemeenschappelijke buurtvoorzieningen

We bouwen aan gemeenschappelijke buurtvoorzieningen in de publieke ruimte : Elke buurt kan in de winter beroep doen op een vat gratis strooizout. We stellen publieke barbecuestellen ter beschikking. Via het wijkbudget ondersteunen we bewoners met ideeën voor de verbetering van hun buurt....

Meer weten

Leefomgeving:

Verenigingsleven

Het verenigingsleven vormt bij uitstek de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. We stimuleren dan ook een divers verenigingsleven:

 • We moedigen scholen en kerken aan om hun infrastructuur open te stellen voor iedereen en tegen gunstige condities.
 • We delen de huidige investeringssubsidie op in enerzijds een onderhoudssubsidie en anderzijds een investeringssubsidie. Op deze manier maken we meer fondsen vrij voor nieuwe initiatieven. Het onderhoud van bestaande infrastructuur steunen we grotendeels via de werking van de vereniging.
 • Extra aandacht en middelen gaan uit naar jeugdinfrastructuur zowel op vlak van sport als van jeugdwerk.
 • ...

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Bankenplan

  We voorzien in elke buurt voldoende comfortabele bankjes. We doen dit niet lukraak maar stellen jaarlijks een bankenplan op....

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Kindvriendelijke en speelse plekken

  We richten in de hele publieke ruimte kindvriendelijke en speelse plekken in, met genoeg variatie. We streven naar een speelbos per deelgemeente en maken we van de omgeving van jeugdlokalen en sportinfrastructuur aantrekkelijke plekken. (vb omgeving toekomstig jeugdhuis Elewijt, omgeving voetbal Weerde,..)...

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Gemeentelijk sanitair

  Het gemeentelijk sanitair stellen we maximaal open voor diverse evenementen. Ook voorzien we in de toiletten van openbare gebouwen een luiertafel en zorgen ervoor dat deze babyvriendelijke toiletten zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk zijn. Tevens voorzien we borstvoedingsvriendelijke plaatsen....

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Fysische toegankelijkheid

  Een actualisatie van het onderzoek naar fysische toegankelijkheid van de publieke ruimte en openbare gebouwen dringt zich op. Waar nodig verbeteren we ze of integreren de verbeteringen in op stapel staande renovaties....

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Speel- en groenweefsels

  We creëren speelweefsels: plekken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren verbinden we met elkaar. Op dezelfde manier creëren we groenweefsels. Via fiets- en wandelpaden verbinden we bestaande en nieuwe groene plekken....

  Meer weten

  Ontwikkelingssamenwerking:

  Herbestemming van kerken

  We voeren een open dialoog over de herbestemming van kerken. We zoeken naar een manier waarop dit erfgoed een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. Wij pleiten voor een meer polyvalente invulling: tentoonstellingsruimte, toneel – en muziekopvoeringen, integreren van de parochiale kantoorruimte,…...

  Meer weten

  Ondernemen:

  Boerenmarkt

  Tijdens de zomerperiode richten we enkele keren een boerenmarkt in. Op deze manier willen we gezonde, milieuvriendelijke en lokale producten promoten....

  Meer weten

  Ondernemen:

  Parkeerbeleid

  Het parkeerbeleid is van vitaal belang voor lokale ondernemers en horeca. Vooral qua bewegwijzering naar de voorziene parkings is er ruimte tot verbetering. ...

  Meer weten

  Ondernemen:

  Seizoensgroenten

  Vanuit de gemeente ondersteunen we actief het lokale aanbod aan streekproducten. We werken een systeem uit waarbij de Zemstenaar kan inschrijven op een wekelijks pakket aan seizoensgroenten....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  De ondernemingswereld en VDAB

  Via de lokale werkwinkel brengen we de ondernemingswereld en de VDAB met elkaar in contact. We gebruiken deze samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die lokaal gemakkelijk te vinden zijn....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Langdurige werklozen

  Langdurige werklozen en mensen met een leefloon helpen we op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De gemeente en het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere gespecialiseerde organisaties. (cfr. Bike & Mail)...

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Gemeentelijk Taalcafé

  We hernieuwen het gemeentelijk Taalcafé en brengen op die manier anderstaligen in contact met organisaties die professionele taalopleidingen aanbieden....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Bedrijventerreinen

  We realiseren bijkomende duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor afvalbeheer, hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers en collectief vervoer....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Sociale economie projecten

  Onze gemeente kent al enkele sociale economie projecten. We brengen deze samen onder één noemer (branding) en werken via een meerjarenplanning aan een duidelijke visie met de nodige aandacht voor het doorstromen naar de gangbare economie....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Aanbod van de sociale economie

  We breiden het aanbod van de sociale economie verder uit : onderhoud van publieke ruimte, sociale restaurants of aan kleine ingrepen die de woning van bejaarden veiliger, comfortabeler en energievriendelijker maken....

  Meer weten

  Werk, OCMW en Welzijn:

  Sociale werkplaatsen

  De sociale economie, waarbij beschutte en sociale werkplaatsen horen, geeft ook werk aan personen met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We steunen deze projecten en schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten....

  Meer weten

  Kinderopvang:

  1 loket

  Ouders moeten terecht kunnen bij één loket dat alle informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen en de prijzen verzamelt en een overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt. Op deze manier verhogen we de kans om snel een opvangplaats te vinden. We coördineren een toegankelijk en flexibel aanbod, moedigen bestaande initiatieven aan en vullen leemtes op....

  Meer weten

  Kinderopvang:

  Ondersteuning van private initiatieven

  We ondersteunen private initiatieven die kinderopvang aanbieden. Dit kan met een premie of op andere manieren. Bijvoorbeeld door opvanginitiatieven voor baby’s en kleuters materiaal aan te bieden zoals een aantal gratis vuilniszakken. We ondersteunen hen ook bij de screening van brandveiligheid en het behalen van de nodige attesten....

  Meer weten

  Kinderopvang:

  Buitenschoolse kinderopvang (BKO)

  Het gemeentelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, BKO, steken we in één nieuw kleedje, al dan niet in samenwerking met een private partner. Ook een samenwerking met lokale sport – of cultuurverenigingen bevordert de kwaliteit van de buitenschoolse opvanginitiatieven. ...

  Meer weten

  Kinderopvang:

  Opvanginfrastructuur

  We investeren in moderne en comfortabele opvanginfrastructuur....

  Meer weten

  Kinderopvang:

  Kinderopvang voor kinderen met een handicap

  Elke kinderopvang moet toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, ook in de vakantieperiodes....

  Meer weten

  Fotogalerij

  Facebook

  Maak kennis met...

  Maak kennis met...

  Eppegem bruist!